ระบบลงทะเบียน (โครงการห้องเรียนพิเศษ พสวท.)

แสดงสถานะข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ช่วงการรับสมัคร

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 08:30 ถึง วันที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 23:59